آموزش زبان فارسی به خارجیان در مدرسة المهدی قم؛ یک الگوی بومی و کارآمد

رضامراد صحرایی

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، ، صفحه 107-142

چکیده
  ابداع روش های سهل و سریع فارسی آموزی یکی از راهبردهای مورد تأکید نقشة جامع علمی کشور برای گسترشزبان فارسی در جهان است. دستیابی به این مهم، مستلزم مستندسازی وضع موجود و کشف نقاط قوت و ضعفبرنامه های آموزش زبان فارسی به خارجیان است. مقالة حاضر، در همین راستا، به مطالعة برنامة درسی و روش تدریسمدرسة المهدی قم، که باسابقه ترین موسسة آموزش ...  بیشتر