روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش های مقابله: با نقش واسطه ای خشم

زهرا مقدم؛ حسن محمودیان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400

چکیده
  شرایط بحرانی همه‌گیری بیماری می‌تواند باعث آثار منفی روانی شود که به نوعی بر سلامت روان افراد جامعه اثرگذار هستند. با توجه به اهمیت سلامت روان‌شناختی افراد هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ترس از بیماری کووید 19 با اضطراب کووید 19 و روش های مقابله با نقش واسطه ای خشم بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی (تحلیل مسیر) بود. با استفاده ...  بیشتر