1. طراحی الگویی برای آموزش‌های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور

عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی

دوره 10، شماره 35 ، زمستان 1395، ، صفحه 35-59

چکیده
  تا به امروز آموزش مبتنی بر وب روند رو به رشدی را طی نموده است. تعداد بی‌شماری از دوره‌های آموزش مبتنی بر وب توسط مؤسسات آموزشی در سرتاسر دنیا ارائه شده است. برغم افزایش چشم‌گیر دوره‌های مبتنی بر وب و فراگیرانی که در این دوره‌ها ثبت‌نام می‌کنند،  نشانه‌های زیادی مبنی بر اینکه دوره‌های فوق در برآورده سازی نیازهای فراگیران ناموفق ...  بیشتر