آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395)

مرتضی امانی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی

دوره 14، شماره 49 ، تیر 1399، ، صفحه 7-23

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آسیب‏شناسی آیین‏نامه واگذاری اختیارات برنامه‏ریزی درسی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال 1396 بود. روش پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی مقطعی بود. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیئت‏علمی گروه علوم تربیتی دانشکده‏های روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی بود که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر