طراحی مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی**

سیدمهدی معافی مدنی؛ رضا شعبان نژادخاص؛ افسانه زمانی مقدم

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 527-558

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع جهت ارتقاء رضایتمندی دانشجویان دانشگاه­های دولتی در استان زنجان می­باشد.روش پژوهش، آمیخته (کمی- کیفی) از نوع اکتشافی- تأییدی است.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی می­باشند.از روش نمونه­گیری هدفمند با بهره­گیری از فن گلوله برفی و بکارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه­ها استفاده ...  بیشتر