1. بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب

بنت الهدی سادات حسینیان؛ محمد رضا نیلی؛ فریدون شریفیان

دوره 14، شماره 49 ، تابستان 1399، ، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.187554.1901

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی تطبیقی ابعاد برنامه‌های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی در کشورهای ایران، آمریکا، مالزی، ژاپن، انگلستان و فنلاند بود. این پژوهش از نوع توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای بر اساس روش «جرج بردی» بوده است. درواقع انتخاب کشورها بر اساس موفقیت آنها در حوزه برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان ...  بیشتر