اثربخشی درمان مبتنی بر ارتباط والد- کودک بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری در شرایط همه گیری کووید

انسیه سادات مصطفوی؛ مهناز اخوان تفتی؛ مریم محسن پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 5-16

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک به صورت مجازی بر تنظیم هیجان و نشاط ذهنی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری اجرا شد. روش پژوهش نیمه-آزمیشی باطرحِ پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری را دانش آموزان پایه ی سوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهرستان بیرجند که در سال تحصیلی 1400-1399 به مراکز ...  بیشتر