شناسایی شاخص های آموزشی در دوران کرونا

عادل زاهد بابلان؛ مهدی مصلح گرمی؛ جواد امجدی حور؛ الهه سلطانی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 41-50

چکیده
  شیوع کرونا و به تبع آن تعطیلی مراکز آموزشی در جهان و ایران باعث شد تا شکل آموزش از حضوری به غیرحضوری یا مجازی تغییر یابد. از این رو، عدم فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، عدم آشنایی معلمان و دانش‌آموزان با یادگیری‌های مجازی باعث شد تا خانواده‌ها، دانش‌آموزان و مدارس با چالش عظیمی در زمینه یادگیری روبرو شوند. به همین دلیل، هدف از انجام ...  بیشتر

بررسی تاثیر "بازخوردهای اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهراردبیل

مهدی مصلح گرمی؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا؛ سجاد علی نژاد

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 63-73

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر "بازخوردهای اصلاحی معلم" بر میزان اضطراب Covid-19 دانش‌آموزان دختر مبتلا به افسردگی دوره متوسطه دوم شهر اردبیل بود. این پژوهش به صـورت نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 40 آزمـودنی از میـان دانـش‌آمـوزان دختـر دوره متوسطه دوم دارای افسردگی در سیاهه افسردگی ...  بیشتر