تدوین و پیاده سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل‌سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

طاهره سازمند؛ کیومرث نیازآذری؛ محمد صالحی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 152-163

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین و پیاده‏سازی رویکرد آموزش پاسخگو در مدل‏سازی کسب مرجعیت علمی در آموزش پزشکی بود. طرح پژوهش از نوع کیفی با روش داده بنیاد بوده است. جامعه پژوهش گروهی از خبرگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که 25 نفر از آن‌ها بر اساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر