1. تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد

رحمن شهراسبی؛ علیرضا موغلی؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی

دوره 13، شماره 47 ، زمستان 1398، ، صفحه 171-197

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.198208.2003

چکیده
  هدف پژوهش تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور بود. پژوهش ازنظر هدف در دسته پژوهش‏های کاربردی و از منظر روش‏شناختی در دسته پژوهش‏های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی مبتنی با رویکرد نظریه داده بنیاد و توسط مصاحبه‏های عمیق نیمه ساختاریافته از نمونه پژوهش 17 نفر از خبرگان علمی که به روش نمونه‏گیری نظری ...  بیشتر