نویسنده = علی عابدینی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 111-122

10.22034/jiera.2019.152170.1670

امین رفیعی پور؛ سعید شفقتی؛ علی عابدینی؛ طیبه جعفری