«بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر الگوی مصرف معلمان شهر تهران »

محمد علی جواهری کاشانی؛ غلامرضا حسنی در میان؛ محسن نوغانی؛ علی اکبر مجدی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 419-437

چکیده
  چکیدهمعلمان بنا به نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، و مطابق با اسناد تعلیم و تربیت نقش مهمی در بازتولید الگویی دارند. در تحقیق حاضر، واکاوی الگوهای مصرفی در بین معلمان به جهت تاثیر بازتولید فرهنگی و انتقال نسلی تدارک دیده شد. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری داده ها کمی و از نظر نوع هدف کاربردی ونیز، شیوه اجرایی آن از نوع کمی-پیمایشی است. ...  بیشتر