تبیین مبانی تربیت سیاسی واجتماعی در اندیشه های دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی برای آموزش و پرورش

ابراهیم صحرانشین؛ سیداحمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ مختار رنجبر

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 271-291

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی در اندیشه‏های جان دیویی و مطهری به‌منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی بود. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده‏ها، روش آمیخته اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت بود که از بین آن‌ها تعداد 17 نفر با استفاده ...  بیشتر