بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان قزوین با توجه به سبک های یادگیری

کیومرث زرافشانی؛ سمیه رجبی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ الهام بیگلری

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، ، صفحه 64-76

چکیده
  بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی قزوین با توجه به سبک های یادگیری از هدف این مطالعه است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مرکز علمی کاربردی کشاورزی استان قزوین، بودند (N=264). حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر تعیین و با روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل ...  بیشتر