مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر در مقطع متوسطه

محمود اکرامی؛ سرور دزفولی

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، ، صفحه 19-30

چکیده
  این پژوهش، با هدف مقایسه نیمرخ روانی و سیاهه شخصیتی دانش آموزان عضو و غیرعضو تیم های ورزشی دختر و پسر مقطع متوسطه به منظور پاسخ به پرسش «آیا ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی ورزشکار و غیرورزشکاران با جنسیت آنان ارتباط دارد»،‌ انجام شده است. از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان های استان تهران، تعداد 130 نفر عضو ...  بیشتر