1. ارزشیابی برنامه توسعه آموزشی علوم پایه و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشته فرزیان پور؛ سیدامیرحسین امامی؛ محمدرضا اشراقیان

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 47-56

چکیده
  تدوین برنامه توسعه آموزشی، از جمله کارکردهای مدیریت آموزشی به شمار می رود. تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی توسعه آموزشی و مدیریت آموزشی شرایط لازم برای دستیابی به وضعیت مطلوب نظام های آموزشی را فراهم می کند.دستیابی به وضع مطلوب در هر نظام آموزشی، اعم از خزد یا کلان، مستلزم آن است که الف) پژوهش و ارزیابی آموزشی درباره زمینه های مربوطه انجام ...  بیشتر