1. ارزشیابی برنامه توسعه آموزشی علوم پایه و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشته فرزیان پور؛ سیدامیرحسین امامی؛ محمدرضا اشراقیان

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 47-56

چکیده
  تدوین برنامه توسعه آموزشی، از جمله کارکردهای مدیریت آموزشی به شمار می رود. تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی توسعه آموزشی و مدیریت آموزشی شرایط لازم برای دستیابی به وضعیت مطلوب نظام های آموزشی را فراهم می کند.دستیابی به وضع مطلوب در هر نظام آموزشی، اعم از خزد یا کلان، مستلزم آن است که الف) پژوهش و ارزیابی آموزشی درباره زمینه های مربوطه انجام ...  بیشتر

2. ارزیابی درونی گروه آموزشی شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عفت سوری؛ ملیحه برازنده تهرانی؛ فرشته فرزیان پور؛ عباس میرشفیعی؛ فاضل شمسا؛ اسماعیل سادات ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 57-68

چکیده
  آموزش عالی به واسطه نقشی که در تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش دارد در ارتباط با تسریع و تسهیل توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در مراحل مختلف اجرای برنامه توسعه دانشگاه، نقش ارزیابی کیفیت در آموزش عالی انکار ناپذیر است. تجربیات ملی و بین المللی حاکی از آن است که فرآیند ارزیابی درونی، به ویژه در سطح گروه آموزشی، می تواند ...  بیشتر