1. عوامل و شاخص های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عباس خورشیدی؛ مهدی مهدوی؛ احمد سلمانی قهیازی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 75-100

چکیده
  مقاله حاضر، به بررسی عوامل و شاخص­های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه متخصصان، رؤسا و استادان آن مراکز می پردازد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول مربوط، حجم نمونه مورد مطالعه 600 نفر است. یک پرسشنامه 240 ماده ای شاخص های بهره وری آموزش عالی که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تایید و اعتبار آن به وسیله ...  بیشتر

2. عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر دوره پیش دانشگاهی به مواد مخدر از دیدگاه آنان، مجریان قانون و متخصصان تعلیم و تربیت

محمد میرکمالی؛ احمد سلمانی قهیازی؛ عباس خورشیدی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، ، صفحه 19-34

چکیده
  مقاله حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهر تهران به مواد مخدر از دیدگاه دانش‌آموزان، مجریان قانون و متخصصان تعلیم و تربیت شهر تهران می‌پردازد. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 600 نفر(40 مجری قانون، 60 متخصص تعلیم و تربیت و 500 دانش‌آموز پسر دوره پیش‌دانشگاهی) حجم ...  بیشتر