1. رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی

مژگان سیفی؛ قادر بازارویچ قادراف

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1261-1270

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش­بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی براساس سبک­های فرزندپروری دانش­آموزان دبیرستانی شهر دوشنبه تاجیکستان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش­آموزان پایه متوسطه در نیم­سال تحصیلی اول 1391-1390 در شهر دوشنبه به تعداد 10000 نفر بود که از میان آن­ها 300 نفر از 6 دبیرستان که ...  بیشتر