1. تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی منفی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان

علی تقوائی نیا؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ مهدی کرانی

دوره 13، شماره 46 ، پاییز 1398، ، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.160531.1734

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی منفی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان  دبیرستانی انجام شد.  طرح پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش­آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان متوسطه شهر سمنان تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها تعداد 56 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه­ای ...  بیشتر