شناسایی مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمدجواد کرم‌افروز؛ الهام کاویانی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 127-138

چکیده
  مطالعه حاضر به شناسایی و تعیین مؤلفه‏های برنامه درسی معنوی با استفاده از روش مدل‏سازی ساختاری تفسیری پرداخت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، از نظر رویکرد قیاسی، از نظر فلسفه پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و درنهایت طرح آن آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش را خبرگان حوزه مدیریت آموزشی تشکیل می‏دادند. روش نمونه‌گیری به‌صورت ...  بیشتر

تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

سید علی مدنی؛ الهام کاویانی؛ بهمن سعیدی پور؛ سوسن لایی

دوره 12، شماره 43 ، دی 1397، ، صفحه 165-183

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.83770

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی صورت گرفت. روش پژوهش، کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد بود. به‌منظور گردآوری اطلاعات و با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند، با 18 نفر از خبرگان آشنا به مباحث آموزش عالی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و ...  بیشتر