1. شناسایی شایستگی های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه های دولتی شهر تهران

سجاد جلایی فر؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین‌آبادی؛ حسین عباسیان

دوره 15، شماره 52 ، فروردین 1400، ، صفحه 58-72

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شد. این پژوهش به لحاظ رویکرد کیفی و از حیث روش اکتشافی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه متخصصان دانشگاهی اعم از مدیران گروه‌های آموزشی، روسای دانشکده‌ها، روسای دفتر برنامه ریزی، معاونین آموزشی، دفتر نظارت، ...  بیشتر

2. الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران

طیبه موسوی امیری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی

دوره 14، شماره 50 ، مهر 1399، ، صفحه 97-126

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی راهبردهای سه‏گانه بین‏المللی‏شدن دانشگاه‏های منتخب دولتی ایران بوده است. این مطالعه از نوع پژوهش‏های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد نظریه‏پردازی داده‏بنیاد انجام شده است. در این راستا، پدیده محوری مطالعه فوق، عبارت از بین‏المللی‏شدن در راستای مأموریت‏گرایی دانشگاه‏های دولتی ...  بیشتر

3. آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395)

مرتضی امانی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی

دوره 14، شماره 49 ، تیر 1399، ، صفحه 7-23

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آسیب‏شناسی آیین‏نامه واگذاری اختیارات برنامه‏ریزی درسی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سال 1396 بود. روش پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی مقطعی بود. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیئت‏علمی گروه علوم تربیتی دانشکده‏های روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی بود که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای ...  بیشتر