شناسایی عوامل موثر برکاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

بهبود محمدزاده؛ علیرضا بافنده زنده

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-119

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.85988

چکیده
  این مقاله با هدف شناسایی علل کاهش کارآموزان آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای آزاد انجام شده است. با توجه به هدف، روش پژوهش آمیخته اکتشافی، به‌عنوان روش مناسب پژوهش انتخاب شد. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی بود. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و انجام مصاحبه­های هدفمند و عمیق با 20 نفر از خبرگان آموزش­های فنی و حرفه‌ای، ...  بیشتر