1. تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس

رضا سورانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 1201-1211

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 1391-92صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 7241از معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران بوده که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 547 به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شااد. ...  بیشتر