مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ محمد محمدی

دوره 12، شماره 40 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 105-127

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.64745

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانش‌آموزانی بود که تعلل­ورزی تحصیلی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم رشته­های نظری مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مریوان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. مصاحبه‌های ضبط‌شده به‌صورت ...  بیشتر