بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران

فاطمه ساغری؛ عبداله علی اسماعیلی؛ بابک حسین زاده

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1029-1043

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان مازندران میباشد که تعداد نمونه در این تحقیق بر اساس جدول مورگان به تعداد 384  نفر تعیین می شود. در تحقیق موردنظر روش تحقیق روش توصیفی_پیمایشی می‌باشد. ابزار این پژوهش، ...  بیشتر