1. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین‌داری در کار (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش استان همدان)

فاطمه شفیقی؛ مهدی کلانتری؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 985-1008

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین­داری در کار در بین معلمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان بودند که با استفاده ...  بیشتر