شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای تربیت شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور:ارائه یک مدل سیستمی

فاطمه یزدانی؛ اصغر شریفی؛ محمدتقی ایمانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 593-613

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای شهروند حرفه ای در نظام آموزشی کشور در یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش‌وپرورش بودند و در بخش کمی جامعه آماری ...  بیشتر