1. مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران

معصومه علمی؛ حسن رستگارپور

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 267-286

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه اثر فناوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری از دیدگاه آموزگاران انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دختران شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 که تعداد کل آنها برابر800  نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر