ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی

هایده عاشوری؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ مجید علی عسگری

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 175-194

چکیده
  هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی مناسب تدوین و تالیف کتب فارسی دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های خبرگی آموزشی و انتقادی از منظر متخصصان برنامه درسی و معلمان ذیربط می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان برنامه درسی (118 نفر) و معلمان ادبیات فارسی دوره اول متوسطه استان مازندران (940 نفر) می باشند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای است که براساس فرمول ...  بیشتر

جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

صابر شریفی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری؛ قدسی احقر

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 249-266

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران است. به همین منظور  در این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیابی است از فعالیت تحلیل محتوا استفاده شده است  و به دلیل اینکه محقق خود شخصا به مطالعه و جستجوی ملاک ها و شاخص ها می پردازد از روش توصیفی بهره گرفته شده است.در پژوهش ، ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه ...  بیشتر