1. تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب

مریم نیکونژاد؛ محمدهاشم رضایی؛ محمد سیفی

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 525-546

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.199791.2036

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت، ارائه الگوی مطلوب و اعتبار سنجی آن است. جامعه‌ی پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه‌های استان خوزستان، و کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 440 نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه، به تعداد 210 نفر تعیین گردید. در این ...  بیشتر

2. ارائه ی مدل شایستگی تربیت اسلامی دانش آموزان، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان

جواد جهان؛ سجاد زنگنه تبار؛ محمد پاک سرشت

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 1045-1066

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل شایستگی دانش آموزان تربیت اسلامی، بر اساس ابعاد و مولفه های تربیت شهروندی از نظر متخصصان حوزه برنامه درسی انجام شده است، روش پژوهش کیفی و شامل تحلیل اسنادی و روش داده بنیاد است. ابزار پژوهش شامل چک لیست بررسی و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل در بخش مطالعه ی متون از ...  بیشتر