1. ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

زهره حسنی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 1213-1234

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق ارائه­ی الگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه­ای بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه­ای- کاربردی، از نظر داده­ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرا داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر آموزشی (اعضاء هیات علمی و مدرسین) دانشگاه فنی و حرفه­ای در سال 95-94 بودند که به ...  بیشتر

2. تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان)

نجمه حاجی پور عبایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ رضا ساکی

دوره 9، شماره 30 ، پاییز 1394، ، صفحه 27-62

چکیده
  با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مسیر توسعه هر کشور، تحقیق حاضر تلاشی است برایتبیین مدل بومی مدیریت مدارس استان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشینه و مبانی نظریموجود استخراج و سپس به تایید 20 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر اینالگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه )از طریق ...  بیشتر

3. مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی

اصغر زمانی؛ محمد قهرمانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود ابوالقاسمی

دوره 8، شماره 27 ، زمستان 1393، ، صفحه 7-34

چکیده
  امروزه دانشگاه ها به عنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید، کارکنان و دانشجویانقابل تصور است که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته می شود و نقش سرمایه ای دانشگاه به خوبی مشخصو مورد توجه جامعه و دولت می باشد. برهمین اساس، فرایند مدیریت دانش از رسالتهای اصلی یک دانشگاه به شمارم یآید و در کشور ما هم به دلیل ...  بیشتر