1. ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مینا آتش سخن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.225295.2241

چکیده
  هدف از این پژوهش ساخت و استانداردسازی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در دانش آموزان دختر دوره‌ی متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی اول و دوم مدارس غیر دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بود. 300 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه خودمدیریتی ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش صلح برشایستگی‌تحصیلی و جهت‌گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه

لیلا زمانی کوخالو؛ مژگان سپاه منصور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 15، شماره 53 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.250093.2365

چکیده
  این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی آموزش‌صلح، برشایستگی‌تحصیلی و جهت‌گیری مثبت دانش‌آموزان نسبت به مدرسه، به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با درنظر گرفتن گروه کنترل و پیگیری یک‌ماهه انجام شده است. جامعه آماری آن، دانش‌آموزان دختردوره‌اول متوسطه منطقه 19، آموزش و پرورش شهرتهران(5901 نفر) بوده که درسال تحصیلی1399-1398در ...  بیشتر

3. آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی‌ سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان

شیما وفا؛ نسرین باقری؛ مینا مجتبایی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 13، شماره 44 ، بهار 1398، ، صفحه 53-69

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.158699.1718

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی ساختاری به‌منظور پیش‌بینی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی‌ سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگیو جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و حجم نمونه شامل ...  بیشتر

4. مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی

مهدی آقاپور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ علی اصغر اصغر نژاد فردید

دوره 12، شماره 42 ، پاییز 1397، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.78683

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک­خواهی بر سازگاری تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش به‌صورت نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و مرحله­ی پیگیری یک ماهه بود. جامعه­ی آماری شامل دانش­آموزان پایه اول دبیرستان­های دولتی دخترانه ناحیه 4 آموزش‌وپرورش ...  بیشتر

5. مدل ساختاری روابط بین ویژگی‌های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجیگری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر

نورگلدی یزدانی؛ حمزه گنجی؛ حسن پاشاشریفی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 195-214

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری روابط بین ویژگی­های شخصیتی، باورهای هوشی و آگاهی فراشناختی با اضطراب امتحان با میانجی‌گری خودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان پسر انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بجنورد بود که در سال تحصیلی 1396- 1395 مشغول به ...  بیشتر

6. الگوی ساختاری پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان

آرزو اصفا؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان

دوره 11، شماره 39 ، زمستان 1396، ، صفحه 25-46

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.61047

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی­گری بهزیستی روان‌شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه­ی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی 95-96 بود. چهارصد و بیست شرکت­کننده به روش تصادفی خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر