1. اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان

پرویز میرزاخانی؛ علی محمد رضایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ اسحق رحیمیان بوگر

دوره 11، شماره 36 ، بهار 1396، ، صفحه 209-230

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.51091

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزشی شکوفایی بر مؤلفه‌های شکوفایی شامل هیجان‌های مثبت، روابط، معنا، مجذوبیت و پیشرفت پژوهشگران جوان و نخبگان است. طرح پژوهش به‌صورت شبه‌آزمایشی است که با بهره‌گیری از طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری را اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر