نویسنده = شکوفه متقی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط معلم - دانش آموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل : نقش واسطه ای : نقش واسط های انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 35-58

شکوفه متقی؛ سیده منور یزدی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ زهرا درویزه