بررسی تأثیرآموزش کتاب « تفکر و سبک زندگی » بر یادگیری تفکر و سبک زندگی و مهارت های دانش آموزان شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۴ - ۹

عباسعلی رستمی نسب؛ علی خانه باز؛ مسعود فضیلت پور

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-105

چکیده
  درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشوراجرا شده است. هدف: مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیرآموزش کتاب » تفکر و سبک زندگی » بر مهارت های تفکر و سبکزندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تأثیرگذاری این درس آزمایشی بودهاست.روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی ...  بیشتر

میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد در سال 1391

عباسعلی رستمی نسب؛ محمد همتی؛ مسعود فضیلت پور

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، ، صفحه 17-36

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد در سال 1391 بود. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش تحقیق زمینه‌یابی انجام شده است. جامعه‌های هدف شامل کلیه دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی به تعداد 255 نفر و دبیران روان‌شناسی به تعداد 6 نفر از شهرستان ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکرم درتاج؛ مهدی لسانی؛ عباسعلی رستمی نسب

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 43-56

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تأثیرآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان مقطعکارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. این پژوهش از نظر هدفکاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آزمایشی بوده است . دانشجویان روانشناسی دانشگاهشهید باهنر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. به این منظور 44 نفر از دانشجویان رشتهروانشناسی به ...  بیشتر