نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 2
2. توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل دادههای آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته ) 2008

دوره 8، شماره 24، بهار 1393، صفحه 295-313

جلیل یونسی؛ علی دلاور؛ فرزاد اسکندری؛ محمدرضا فلسفی؛ نورعلی فرخی