اثربخشی آموزش گروهی هوش معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره دبیرستان

محمد حسن نادری اثر؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 163-173

چکیده
  این پژوهش باهدف تعیین تاثیرآموزش گروهی هوش معنوی برگرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه صورت گرفته است.روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر قزوین می باشد.53 نفر به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای  به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار ...  بیشتر

رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان

وحید خوش روش؛ علیرضا کیامنش؛ هادی بهرامی

دوره 11، شماره 38 ، آذر 1396، ، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.59726

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مؤلفه‌های نابرابری‌های جنسیتی در حیطه‎های اجتماعی، آموزشی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی با انگیزش تحصیلی زنان بود. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بوده است. شرکت‌کنندگان 360 زن دانشجوی 20 تا 35 ساله دانشگاه‌های آزاد ساری، تنکابن و چالوس بودند که به روش تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر