نویسنده = محمد محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 105-127

10.22034/jiera.2018.64745

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ محمد محمدی