1. مدل‌یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر

زهرا باغی؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ محمود حیدری

دوره 11، شماره 37 ، شهریور 1396، ، صفحه 59-92

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.57766

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل روابط علی پیشایندها و پسایندهای جهت­گیری­های هدفی انجام شد. 300 دانشجو (150 پسر و 150 دختر) به پرسشنامه هدف پیشرفت (AGQ-R) (الیوت و مورایاما، 2008)، مقیاس ارزیابی استرس (SAM-R) (رویلی، رویسچ، جاریکا و واگن، 2005)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (ASEQ) (زاژاکووا، لینچ و اسپنشادی، 2005)، نسخه کوتاه پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت (AEQ-R) ...  بیشتر

2. آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبردهای مقابله، هیجانهای پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان

نیلوفر اسمعیلی؛ امید شکری؛ جلیل فتح ابادی؛ محمود حیدری

دوره 9، شماره 30 ، آذر 1394، ، صفحه 63-122

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبرد های مقابله ای،هیجان های پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر، 397 دانشجو) 172 پسر و 225 دختر( که با استفاده از روش نمون هگیری چندمرحله ای انتخاب شدند به مقیاس اهما لکاری تحصیل ی )سولومونو ...  بیشتر

3. روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری نسخۀ تجدیدنظر شدة دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه

امید شکری

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، ، صفحه 37-60

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف آزمون روایی عاملی و تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه (R-SPQ-2F، بیگز، کمبر و لئونگ، 2001) در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد. 419 دانشجوی کارشناس (214 پسر و 205 دختر(به نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه پاسخ دادند. به منظور بررسی تغییرناپذیری عاملی R-SPQ-2F ...  بیشتر