رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی-گرانه سبک‌های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا

معصومه کریم زاده؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 98-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی معلمان با توجه به نقش میانجی سبک‌های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، همبستگی با کاربرد معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 189 نفر از ...  بیشتر

پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

دیمن خسروی؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 15، شماره 52 ، فروردین 1400، ، صفحه 73-87

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر پیش بینی رضایت تحصیلی از طریق ویژگی‌های مثبت شخصیتی با میانجی‌گیری خودتنظیمی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه دوم شهر مهاباد بود روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بود و بر اساس نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر در مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی ...  بیشتر