تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی

مارال رضایی پور الماسی؛ حمیدرضا مقامی

دوره 13، شماره 45 ، تیر 1398، ، صفحه 157-171

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.165155.1762

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی بود. روش پژوهش براساس هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. این پژوهش ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، شبه­تجربی با طرح پیش­آزمون –پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان پایه دهم رشته تجربی و ریاضی دبیرستان پردیس شریف ...  بیشتر

مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور؛ داریوش نوروزی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 17-39

چکیده
  در دهههای اخیر رویکرد سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوریهای نوین دچار تغییر و تحولاساسی شده است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر سه روش آموزش حضوری، الکترونیکی و تلفیقیبر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی میباشد . روش پژوهشحاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده است. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر روش نمونه ...  بیشتر

بررسی موانع بهره‌گیری از فنّاوری آموزشی در تدریس دانشگاهی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز

حمیدرضا مقامی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1389، ، صفحه 83-107

چکیده
  به منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از فنّاوری آموزشی در تدریس دانشگاهی، از میان تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، تعداد 180 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. بدین ترتیب، سعی شد تعداد نمونۀ انتخاب‌شده در هر یک از دانشگاه‌های مورد پژوهش با تعداد اعضای هیئت علمی آن متناسب باشد. ...  بیشتر