نویسنده = اسماعیل زارعی زوارکی
تعداد مقالات: 4
4. ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره 5، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 119-136

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا داداش زاده