شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مدیران آموزشی سازمان آموزش‌وپرورش

حسن فاضلی؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 23-41

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد تصمیم‌گیری مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران مدارس شهر تهران و مدیران خبره ستاد آموزش‌وپرورش بودند و روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند از نوع نظری بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی مدیران مدارس متوسطه ...  بیشتر

تاثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 27-43

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکردهای روانسنجی تحلیل عاملی و مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP،  و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر واریانس، پایایی و روایی پیش بین نمرات کل سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم(دروس) ...  بیشتر

مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه

حسن محمودیان؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 11، شماره 37 ، شهریور 1396، ، صفحه 229-242

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.57773

چکیده
  نگرانی در زمینه وانمود پذیری شاخص‌های شخصیتی بعد از ظهور آزمون‌های شخصیتی به وجود آمده است. در این زمینه هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بود که تعداد 235 دانشجو به‌صورت در دسترس، پرسشنامه‌های تحقیق را تکمیل کردند. ...  بیشتر

بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی مؤثر در پیش‏بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش‏آموزان پایه دوم دبیرستان

علی دلاور؛ محمد قربانی

دوره 4، شماره 9 ، شهریور 1389، ، صفحه 9-26

چکیده
  ریاضیات از درس‏های مهمی است که یادگیری آن می‏تواند در تمامی عرصه‏های زندگی تأثیرگذار باشد. این پژوهش، با هدف تدوین مُدلی برای تبیین و پیش‏بینی پیشرفت ریاضی بر اساس باورهای انگیزشی دانش‏آموزان انجام شده است. روش پژوهش، همبستگی از نوع پیش‏بینی است. پس از تهیۀ ابزار اندازه‏گیری و تعیین روایی و پایایی آن، از بین جامعۀ آماری ...  بیشتر

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر گرایش هدف دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه

اصغر علی اقدم؛ علی دلاور

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1387، ، صفحه 25-48

چکیده
  در این پژوهش، اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر گرایش هدف دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه نشان داده می شود. نمونه پژوهش را 80 نفر دانش آموز دختر و پسر پایه اول دوره متوسطه تشکیل می دهند. نمونه پژوهش مورد نظر، از چهار گروه تشکیل شد که دو گروه آزمایشی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دوره متوسطه و دو گروه شاهد (گواه) از دانش آموزان دختر ...  بیشتر