نویسنده = احمد عابدی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط

دوره 13، شماره 44، بهار 1398، صفحه 23-36

10.22034/jiera.2019.85982

ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمد عابدی


2. اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

دوره 10، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 167-180

مریم اسبقی؛ هوشنگ طالبی؛ احمد عابدی؛ غلامرضا منشئی؛ احمد علی فروغی