1. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه

حمید ملکی

دوره 10، شماره 33 ، تابستان 1395، ، صفحه 190-209

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کرج که در سال تحصیلی  94-93 مشغول به تحصیل هستند، می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. تعداد آزمودنی‌ها 342 نفر می‌باشد که با استفاده از pilot و سپس قرار دادن بالاترین ...  بیشتر