1. بررسی نقش واسطه‌ای اعتماد و خودکار آمدی جمعی بر رابطۀ بین رهبری تحول‌ آفرین و عملکرد تیمی (مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان)

مهدی باقری؛ محمد حسین رنجبر؛ سمیه تب

دوره 9، شماره 31 ، اسفند 1394، ، صفحه 127-162

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش واسطه‌ای اعتماد و کارآمدی جمعی بر رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد تیمی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان است که بر اساس فرمول کوکران 176 نفر و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و در قالب ...  بیشتر