1. مقایسه‌ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش‌ آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

محمد نریمانی؛ پرویز پرزور؛ سجاد بشرپور

دوره 9، شماره 31 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-90

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی تنظیم خلق منفی و بیانگری هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص بود. روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. نمونه این پژوهش شامل 90 دانش‌آموز (45 دانش‌آموز با ناتوانی یادگیری و 45 دانش‌آموز عادی به شیوه همتاسازی) بود که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ...  بیشتر