اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر سرزندگی خلاق و تعامل اجتماعی از نگاه متخصصان

سعید عظمتی؛ فرهنگ مظفر؛ سیدباقر حسینی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 11، شماره 37 ، شهریور 1396، ، صفحه 179-200

https://doi.org/10.22034/jiera.2017.57771

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه اصول برای طراحی فضاهای باز دانشگاهی مبتنی بر افزایش سرزندگی خلاق و تعاملات اجتماعی است. در این پژوهش از روش تحقیق تلفیقی (کیفی کمّی) استفاده شده است. جامعه موردمطالعه متخصصین رشته معماری و شهرسازی بوده و از طریق روش نمونه‌گیری شبکه‌ای (گلوله برفی) و حجم نمونه از طریق اشباع نظری انجام پذیرفته که از عوامل استخراج ...  بیشتر

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 97-110

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ساخت اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان انجام شده است. به‌منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه‌ای بر اساس ادبیان نظری و پرسشنامه‌های موجود در زمینه انگیزه پیشرفت ریاضی تهیه شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه 163 نفری (81 پسر و 82 دختر) از دبیرستان‌های شهر تهران ...  بیشتر