نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

محمد نریمانی؛ زهرا رستم اوغلی؛ توکل موسی زاده

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، ، صفحه 51-72

چکیده
   هدف پژوهش حاضر نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشکین‌شهر در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می­دهند. آزمودنی­های پژوهش شامل 120 نفر از دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر